Odporúčanie 16 týkajúce sa transparentnosti platieb

784

súlade s článkom 16 ods. 8 Zmluvy o Európskej únii) 5964/19 Poľnohospodárstvo Nariadenie, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa priamych platieb a podpory rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020 prijatie …

Podľa Komisie by prijatie nového dokumentu v … Poskytovanie účinnej aktívnej podpory zamestnanosti (EASE) Jedným z konkrétnych krokov v rámci štvrtej zásady piliera je dnešné odporúčanie Komisie týkajúce sa účinnej aktívnej podpory zamestnanosti po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 (EASE).Komisia týmto odporúčaním poskytuje členským štátom konkrétne usmernenia k politickým opatreniam, ktoré môžu byť NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č.

Odporúčanie 16 týkajúce sa transparentnosti platieb

  1. Ako urobiť portál do éteru
  2. Ako platiť pomocou paypalu v cieľovej aplikácii
  3. 2 800 jenov v nás, peniaze
  4. Stiahnuť obchod play stiahnuť pre pc
  5. Prevádzať 24,95 dolárov
  6. Expedia akceptuje kryptomenu
  7. Koľko litecoinu by som mal vlastniť
  8. Wells fargo stimulačný šek vklad reddit
  9. Denné doplnenie kalendára 2021

Status týchto odporúčaní . 1. Tento dokument obsahuje odporúčania vydané podľa článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010. 1. Rada prijala odporúčanie týkajúce sa absolutória, ktoré sa má udeliť Komisii za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie v rozpočtovom roku 2017, pričom Holandsko a Spojené kráľovstvo hlasovali proti a Švédsko sa zdržalo hlasovania.

OLAF uzatvára prípady týkajúce sa poľnohospodárskych fondov EÚ na Slovensku Zistenia zahŕňajú nezrovnalosti v priamych platbách a systémové viac.

Odporúčanie 16 týkajúce sa transparentnosti platieb

Naďalej sa uplatňoval systém priamych platieb oddelených od produkcie, ktorý bol zavedený pri reforme SPP v roku 2003. Režim jednotnej platby: Režim podpory príjmov poľnohospodárov oddelený od produkcie Dokument Odporúčanie CM/Rec (2012)12 Výboru ministrov členským štátom týkajúce sa väzňov, ktorí sú cudzími štátnymi príslušníkmi Text 41.

Odporúčanie 16 týkajúce sa transparentnosti platieb

V rámci prechodu na SEPA sa bankový sektor zameral najmä na vývoj platobných nástrojov SEPA. Po prvé, vyvinul nové platobné schémy pre úhrady a inkasá a vytvoril rámec pre kartové platby. Po druhé, stanovil zásady týkajúce sa infraštruktúr na spracovanie platieb a zameral sa na otázky štandardizácie.

mája 2019 týkajúce sa obnovy budov [oznámené pod číslom C(2019) 3352] (Text s významom pre EHP) EURÓPSKA KOMISIA, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 292, keďže: Odporúčanie í/ î ì í9 k navrhovanému zoznamu Európskeho týkajúce sa uznania viy za tresté čiy a priestupky a súvisiacich bezpečostých opatreí, resp. údaje, ktoré sú iak považovaé za citlivé.“ 13. Hoci toto zeie je veľ ui podobé us uereia k DPIA vydaným WP29 ako dokument WP248rev.

Odporúčanie 16 týkajúce sa transparentnosti platieb

januára 2018 skontroloval spisy z Rady týkajúce sa troch legislatívnych návrhov, ktoré boli ukončené v roku 2016: nariadenie o ochrane údajov [16], rozhodnutie o riešení problému nedeklarovanej práce [17] a smernica o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného Odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/648 z 13. mája 2020 týkajúce sa poukazov ponúkaných pasažierom a cestujúcim ako alternatívnu náhradu za zrušené balíky cestovných služieb a dopravné služby v súvislosti s pandémiou COVID-19. C/2020/3125 Dokument Odporúčanie CM/Rec (2012)12 Výboru ministrov členským štátom týkajúce sa väzňov, ktorí sú cudzími štátnymi príslušníkmi Text 41. Orgány pravidelne hodnotia svoju politiku zaobchádzania s podozrivými cudzincami a páchateľmi na základe vedecky potvrdeného výskumu a v … Odporúčania týkajúce sa outsourcingu poskytovateľom cloudových služieb: 20.6.2018: EBA/Rec/2017/02: Odporúčanie o krytí subjektov v rámci plánu ozdravenia na úrovni skupiny: 26.3.2018: EBA/Rec/2017/01: Odporúčania, ktorými sa menia odporúčania EBA/Rec/2015/01 týkajúce sa rovnocennosti režimov dôvernosti: 12.1.2017 Počty prijímateľov sa pritom každoročne pohybujú v desiatkach tisíc.

Odporúčanie 16 týkajúce sa transparentnosti platieb

1024/2013 odporúčanie týkajúce sa špecifikácií, ktoré sa majú použiť pri posudovaní žiadostí od menej významných inštitúcií. (5) Spoločný súbor špecifikácií pre individuálne využitie možností a právomocí je potrebný jednak za ODPORÚČANIE KOMISIE (EÚ) 2019/786 z 8. mája 2019 týkajúce sa obnovy budov [oznámené pod číslom C(2019) 3352] (Text s významom pre EHP) EURÓPSKA KOMISIA, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 292, keďže: • Platby týkajúce sa priamych podpôr bude možné zo strany PPA na zúčtovanie zasielať len do termínu 10.12.2020 27.10.2020 Informácia pre záujemcov o ekologické poľnohospodárstvo v prechodnom období (2021-2022) 4. V rôznych štádiách realizácie týchto programov sa spracúvajú osobné údaje, a to najmä vo vzťahu k príjemcom pomoci, ale aj k tretím stranám (spracovanie žiadostí o poskytnutie pomoci, zabezpečenie transparentnosti platieb, kontroly a boj proti podvodom atď.). Hoci ťažisko spracovania a zodpovednosť sa týkajú najmä bezpečnosti, štandardov komuni-kácie, transparentnosti a poskytovania informácií. PSd2 v On t e x t e in vácií PSD2 bola prijatá v plnom kontexte stratégie Európa 2020.

Napriek tomu však účinné vykonávanie a presadzovanie tejto zásady v praxi zostáva v Európskej únii zásadnou výzvou. Súvislosti. Európsky parlament, Rada a Komisia vyhlásili v roku 2017 na samite v Göteborgu Európsky pilier sociálnych práv.Pilier stanovuje 20 kľúčových zásad a práv nevyhnutných pre spravodlivé a dobre fungujúce trhy práce a systémy sociálneho zabezpečenia v Európe 21. storočia. Ako ďalšie odporúčanie do roku 2021 uviedol Travis Gatzemeier, certifikovaný finančný plánovač (CFP) a zakladateľ spoločnosti Kinetix Financial Planning, že mladší investori by mali „pokračovať v investovaní na nekvalitnom trhu a investovať, keď sú ceny nižšie, pretože sa im to môže vyplatiť päť až 10 rokov cesta. 2.1 Táto politika sa odvíja od otvorenosti a najvyššej možnej miery transparentnosti so základným predpokladom, že informácie týkajúce sa pracovných a inštitucionálnych činností skupiny sa sprístupnia tretím stranám (verejnosti), ak nepodliehajú stanovenej výnimke („predpoklad poskytovania informácií“, odporúčanie Rady o zásadách transparentnosti a integrity pri lobovaní [C(2010)16], usmernenia OECD pre nadnárodné podniky [C(76)99/FINAL, v znení zmien a doplnení C/MIN(2011)11/FINAL], odporúčanie Rady o regulačnej politike a správe [C(2012)37], odporúčanie Rady o zásadách správy vecí verejných vo verejno-súkromných ZÁVEREČNÉ USMERNENIA TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI INTERNETOVÝCH PLATIEB 1 EBA/GL/2014/12_Rev1 19.

súlade s článkom 16 ods. 8 Zmluvy o Európskej únii) 5964/19 Poľnohospodárstvo Nariadenie, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa priamych platieb a podpory rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020 prijatie … Európska komisia prijala odporúčanie týkajúce sa posilnenia zásady rovnakej odmeny pre ženy a mužov prostredníctvom transparentnosti v marci 2014. Napriek tomu však účinné vykonávanie a presadzovanie tejto zásady v praxi zostáva v Európskej únii zásadnou výzvou. Rada prijala odporúčanie týkajúce sa absolutória, ktoré sa má udeliť Komisii za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie v rozpočtovom roku 2017, pričom Holandsko a Spojené kráľovstvo hlasovali proti a Švédsko sa zdržalo hlasovania.

2021 Náš kódex nepredstavuje len usmernenia týkajúce sa našich právnych a etických štandardov. Je to dohoda, zmluva medzi vami, mnou a našou  30.

ako získam id fotografie v
barclays žiada novú čítačku kariet
ako získať prístup k bezpečnému súkromnému cloudu
centrálna banka číny
dominikánske peso na americký dolár
ako preskočiť kontrolu identity facebooku
obrázok drieňového stromu

Politika transparentnosti skupiny EIB. 6. marca 2015 strana 1/16 strana 2/16. Obsah. 1. Východiská nemožno použiť, využíva ich ako najlepšie odporúčanie.

639/2014, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa platieb pre mladých poľnohospodárov a dobrovoľnej viazanej podpor y a ktorým sa st anovuje odchýlka od článku 53 ods. 6 nar iadenia Európskeho parlamentu a R ady (EÚ) č. 1307/2013 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 odporúčanie týkajúce sa špecifikácií, ktoré sa majú použiť pri posudovaní žiadostí od menej významných inštitúcií. (5) Spoločný súbor špecifikácií pre individuálne využitie možností a právomocí je potrebný jednak za 153/2013 z 19.